Salgsbetingelser

 1. Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse på alle salg fra Bk Logistikk as, såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

 1. Kunder

Bk Logistikk as selger kun til bedrifter og foretak registrert i Brønnøysundregisteret. Bk Logistikk as forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

 1. Produktinformasjon

Alle produkter kan bli endret/justert uten særskilt skriftlig varsel. Bedrifter vil ved ordrebekreftelse bli underrettet om de forandringer som eventuelt har funnet sted.

 1. Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva, miljøgebyrer og ex-works Bk Logistikks lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Dersom bedrifter mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til Bk Logistikk as innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

 1. Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på Bk Logistikks lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Bedrifter når varen blir overgitt til fraktfører. Dette anses som levering. Ved retur av varer grunnet feil-bestillinger beregnes et gebyr på kr Kr 650,- pr medgåtte timer

 1. Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser 15 Dager fra ordre. Dersom faktura ikke betales ved forfall, skal det betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder Bk Logistikk as seg retten til, uten nærmere varsel, kun å levere varer mot kontant betaling/postoppkrav.

 1. Salgspant – Eiendomsrett

Bk Logistikk as forbeholder seg salgspant i produkter som ikke er beregnet på videresalg, jfr. pantelovens § 3-14 flg. Produkt overlevert Bedrifter til demonstrasjonsformål, utlån o.l. merkes med Bk Logistikks eiendomsrett av Bedrifter og holdes adskilt fra Bedrifters varelager.

 1. Mangler

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedrifter eller forhold på hans side, har Bk Logistikk as ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når Bk Logistikk as foretar retting eller omlevering, kan ikke bedriften gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

 1. Reklamasjon

Bedrifter forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Bedriften skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er overensstemmende med ordre og senest 8 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik. Bk Logistikk as gir ikke bedrifter eller dennes kunder egen garanti på produktene.

 1. Erstatningsansvar

Bk Logistikk as fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Bk Logistikk as forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

 1. Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Bk Logistikk as erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke – jfr. pkt. 8.

 1. Force Majeure

Er Bk Logistikk as forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering i henhold til pkt. 8 foran, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt herunder hos Bk Logistikk as eller enhver annen omstendighet når partene ikke med rimelige midler kan påvirke den. Slik som, men ikke begrenset til, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, offentlige restriksjoner såvel nasjonalt som internasjonalt, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved, eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Bk Logistikk as fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den mangelfulle varens kjøpesum.

 1. Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Sandefjord herredsrett som vedtatt verneting.